Verkiezingsprogramma 2022

De blauwe buttons zijn snellinks naar onderdelen in ons partijprogramma. 

Speerpunten

1.2      Woningbeleid 
2.1      Afvalbeleid
2.5      Lokale ondernemers
2.6      Toerisme
3.1      Jongeren
3.3      Den Helder als ‘vestigingsplaats’:
3.5      Duurzaamheid

3.10    Meer blauw op straat
3.11    Onderwijs
3.13    Sport
3.15    Behoud en uitbreiding ziekenhuis.
3.16    Bereikbaarheid den Helder
3.18    Parkeren
4.1      Geen OZB verhoging
4.3      Follow your money
1.6      Werkgelegenheid

Partijprogramma Beter voor Den Helder

De inwoners van Den Helder delen de visie waar BVDH voor staat
Mede dankzij onze beloftes en inspanningen van de afgelopen jaren, zijn wij in een spiraal naar boven opgeklommen.

Iets waar wij de huidige raadsperiode mede vorm aan gegeven hebben.

Leiderschap en visie voor:

 • Betere zorg
 • Betere werkgelegenheid
 • Betere controle op onze uitgaven
 • Betere ontsluiting van Den Helder
 • Betere leefomgeving voor alle inwoners van Den Helder en Julianadorp

 
Een betere ontsluiting: voor toeristen en bedrijven maar zeker ook voor onze inwoners, die dagelijks voor hun werk of studie de stad uit moeten. Dat is op dit moment echt een crime. In de zorg moet de menselijke maat de boventoon voeren. Onze zorginstellingen – waaronder een volwaardig en niet uitgekleed ziekenhuis – moeten gewaarborgd blijven voor Den Helder en de regio.

Werkgelegenheid gekoppeld aan infrastructuur en bereikbaarheid, is van levensbelang voor de toekomst van Den Helder. Zonder infrastructuur en bereikbaarheid geen toekomst voor ons en onze kinderen. De jongeren zullen onze stad anders blijven verlaten. Zij zijn de toekomst van onze stad!  Verbetering in het slagingspercentage op het voortgezet onderwijs in Den Helder hebben wij kunnen realiseren. De opleiding en toekomst van onze kinderen, daar moet echter nog steeds één van onze prioriteiten liggen. Den Helder moet de jongeren boeien, binden en behouden. Hier wil Beter voor Den Helder zich hard voor maken samen met de jongeren. Ons inwonersaantal zit in de lift en dit willen wij zo houden.

Hieronder staat ons partijprogramma. Mede op basis van al onze gesprekken met bewoners van Den Helder en Julianadorp en ons onderzoek de afgelopen maanden via Facebook en andere online media is dit programma opgesteld. Wij blijven de komende jaren continue naar de inwoners luisteren door eventueel het organiseren van mini-referenda. Wij zetten Den Helder graag weer op de eerste plaats. U toch ook?

Kies daarom voor Den Helder en stem op 16 maart op Beter Voor Den Helder LIJST 1.

Waar heeft Beter voor Den Helder zich hard voor gemaakt en wat hebben we in gang gezet:

 • Motie ambassadeur Den Helder
 • Infrastructuur naar/van en in Den Helder
 • Locatie directeur Ziekenhuis Den Helder
 • Motie over het sluiten van het centrum bijzondere tandheelkunde in NW Ziekenhuis Den Helder
 • Beschermde wieg NW Ziekenhuis Den Helder
 • Afvalheffingsregeling bij verandering huishoudingsituatie
 • Motie Bedrijfsscan Port of Den Helder
 • Motie Scholingsfonds
 • Motie TESO verkeer en parkeerproblematiek
 • Vormgeving aan de huidige Planning en Control Cyclus
 • Aanstelling van een nieuwe accountant
 • Vormgeving bestuurlijke vernieuwing.
 • Ontwikkeling nieuwe bestemming Camping Donkere Duinen
 • Gevelrenovatie
 • Beveiliging Willemsoord aan de kaak gesteld
 • Herstellen van vertrouwen in- en verbinding met het onderwijs.
 • Motie integraal huisvestingsprogramma onderwijs.
 • Motie aanpak vijver Schooten
 • Motie Hondenparken
 • Motie snuffelfiets
 • Motie veiligheid strandopgangen.
 • Zitting de stuurgroep kinderburgemeester
 • Zitting stuurgroep Vreedzame wijk.
 • Organisatie informatiebijeenkomst mensenhandel
 • Veiligheid strandopgangen
 • Organisatie informatiebijeenkomst kernenergie
 • Opvang van gewonde dieren Den Helder in het nieuwe vogelasiel
 • Motie faciliteren huurwoningen.
 • Vogelasiel
 • NOC/NSF atletiekbaan aan de Ruijghweg
 • Intentieovereenkomst ONS Julianadorp
 • Herinrichting Loopuytpark
 • Motie Blik uit de wijk

Speerpunten

1.2      Woningbeleid 
2.1      Afvalbeleid
2.5      Lokale ondernemers
2.6      Toerisme
3.1      Jongeren
3.3      Den Helder als ‘vestigingsplaats’:
3.5      Duurzaamheid

3.10    Meer blauw op straat
3.11    Onderwijs
3.13    Sport
3.15    Behoud en uitbreiding ziekenhuis.
3.16    Bereikbaarheid den Helder
3.18    Parkeren
4.1      Geen OZB verhoging
4.3      Follow your money
1.6      Werkgelegenheid

1. Sociaal

1.1       Armoede(val)
Ondanks het armoedeplan van de gemeente is de verwachting van zowel de voedselbank, als de speelbank en ook de goederenbank dat het aantal mensen dat het financieel moeilijk heeft zal stijgen. Dit mede als gevolg van Corona, de hoge energieprijs en werkgelegenheid.

Beter voor Den Helder wil hiervoor het armoedeplan van de gemeente onder de loep nemen.

Een specifieke vorm van armoede is ‘armoedeval‘, ofwel het effect dat optreedt wanneer iemand met een uitkering er op inkomen achteruit gaat als hij of zij een betaalde baan krijgt. Dit effect wordt veroorzaakt doordat mensen met een zeer laag inkomen of een uitkering vaak recht hebben op subsidies en andere inkomensafhankelijke regelingen, zoals bijvoorbeeld kwijtscheldingen en of subsidies. Dit recht kan je verspelen als je een baan krijgt. Hierdoor kunnen mensen vaak niet of slechts in geringe mate hun maatschappelijke situatie verbeteren. Inkomensachteruitgang werkt niet motiverend.

Beter voor Den Helder ziet een oplossing in het kwijtschelden van de gemeentelijke heffingen en het aanspraak maken op de financiële voorzieningen voor mensen in de armoedeval.

1.2       Woningbeleid
Beter voor Den Helder wil de komende jaren tenminste 1000 woningen in haar gemeente tegemoetzien.

Deze huur- en koopwoningen moeten aan de behoefte binnen de doelgroepen in een redelijke verdeling tegemoet komen. Denk dan aan een slimme bouw welke voor jong en oud goed toegankelijk zijn.

Beter voor Den Helder is voor een eerlijke voorrangsregeling voor de toekenning van huurwoningen.  “Voorrang bij woonruimte van bepaalde aard of grootte”, inclusief de mogelijkheid om doorstroming te faciliteren voor huurders met een niet passende woning.

Beter voor Den Helder wil maximaal 25% van de woningen behorende tot de doorstroom-doelgroep met voorrang worden geadverteerd voor doorstromers;

We accepteren geen bovenwettelijke voorrangsregeling voor immigranten of statushouders op sociale huurwoningen in Den Helder. Deze huurwoningen dienen ter beschikking worden gesteld aan de jonge starters, mensen die al lang op de wachtlijst staan, docenten in het onderwijs, politieagenten, verpleegkundigen en andere mensen die onmisbaar zijn voor de publieke voorzieningen. De sociale huurwoningen zijn voor de Helderse ingezetenen en niet voor immigranten, statushouders en zorg-behoeftigen of kansarmen van buiten de gemeente.

Den Helder mag geen sociaal afvoerputje van andere gemeenten worden.

1.3       Ouderen en verzorgingstehuizen
De ouderen in de verzorgingstehuizen vergeten we niet. Ouderen die nog graag met hun handen in de aarde wroeten moeten dat  in hun eigen omgeving en op een voor hun acceptabele houding kunnen doen. Voor de ouderen die graag een ommetje maken in de tuin behorende bij het tehuis waar zij wonen en heerlijk buiten willen gaan zitten genieten bij mooi weer, moeten er betere voorzieningen komen zoals bankjes, tafels en natuurlijke parasols zodat de beschutting er is. Wij gaan dus in gesprek met de directies om dit samen te realiseren.

1.4       Sociaal vangnet
Beter voor Den Helder staat voor behoud van een goed vangnet voor diegenen die dat echt nodig hebben. Het sociale vangnet is bedoeld voor hen die niet kunnen, niet voor hen die niet willen. Wij pleiten dan ook voor een betere controle op fraude en handhaving op de te ontvangen voorzieningen voor volwassenen en kinderen. Tevens wil Beter voor Den Helder een strenge controle op nakoming van de sollicitatieplicht van uitkeringsgerechtigden.

1.5       Vrijwilligers
Wat Beter voor Den Helder betreft behoren vrijwilligers een gratis VOG te kunnen aanvragen. Waardevolle organisaties zoals sportverenigingen kunnen zonder deze vrijwilligers niet bestaan. Ook in de langdurige zorg zijn veel vrijwilligers actief. Zij bieden praktische, maar ook sociaal-emotionele steun en nemen soms tijdelijk de zorg over of ondersteunen mantelzorgers bij zorgtaken. Wij zijn van mening dat ook uitkeringsgerechtigden voldoende ruimte behoren te krijgen om zowel mantelzorg als vrijwilligerswerk te verrichten. Zolang er geen sprake is van verdringing van betaalde arbeid en de beschikbaarheid voor de arbeidsmarkt niet onder druk komt.

1.6       Werkgelegenheid

Het gevoerde beleid heeft voor meer Helderse ingezetenen tot betaalde baan geleid. Hierdoor is het aantal uitkeringsgerechtigden gedaald.  Beter voor Den Helder wil dit beleid doorzetten. Wij zien kansen in het toerisme. Beter voor Den Helder streeft ernaar om de ondernemers van Den Helder en Julianadorp te stimuleren en te faciliteren . Meer werk schept immers meer banen. 

1.7       Dierenwelzijn
De laatste jaren zijn er binnen de gemeente Den Helder al grote stappen gemaakt om ieder dier in onze gemeente een veilige plek te bieden. Echter het kan nog beter zijn wij van mening. Zo zal het eens tijd worden dat het dierenasiel `t Schuthok een andere (veiligere) plaats krijgt in Den Helder met een woon & werk functie in het bestemmingsplan, opdat zij meer inkomsten zelf kunnen genereren en minder afhankelijk worden van subsidies.

Waardig afscheid:
Voor de meeste mensen valt hun huisdier binnen de familie, dus als het komt te overlijden dan wordt hier flink om gerouwd, het afscheid nemen valt zwaar en ook na vele jaren is het nog steeds aanwezig. Beter voor Den Helder is van mening dat er voor de inwoners van Den Helder een grotere begraafplaats voor gezelschapsdieren behoort te worden gecreëerd binnen de bestaande begraafplaatsen.

 

 Hondenparken en uitlaatplaatsen:
In Den Helder gaan we de bestaande uitlaatplaatsen eens goed onder de loep nemen en aanpassen waar nodig. Wat Den Helder niet heeft zijn speciale omheinde hondenparken in de wijken waar de honden kunnen spelen zonder dat de baasjes bang hoeven te zijn dat de honden onder een auto komen, ook dit is iets waar wij ons de komende jaren voor gaan inzetten. De hondenpoep overlast kan worden opgelost door het inzetten van strengere handhaving en opruim apparatuur zoals een industriële stofzuiger.

2. Economie

2.1       Afvalverwerking Den Helder

De meeste inwoners van Den helder scheiden hun afval netjes in diverse bakken. De angst leeft dat de inwoners van Den Helder straks ook moeten betalen voor hen in te leveren afval.

Beter voor Den Helder zal niet akkoord gaan met een extra betalingsplicht voor het inleveren van (rest) afval.  Als het grootste gedeelte van de mensen al enthousiast afval het scheidt, is het wat ons betreft niet de bedoeling om die mensen te demotiveren / straffen door een verhoging van de afvalheffing! Landelijk zijn er afspraken gemaakt over het hergebruik van plastic en kunststof verpakkingsafval. De gemeente is dus verplicht om kunststof verpakkingen te scheiden en te recyclen. Dit kan op twee manieren: door bronscheiding of na-scheiding.

Momenteel doen we in Den Helder aan bronscheiding, maar wat ons betreft veranderen we dat in na-scheiden van het afval. De ophaalfrequentie blijkt menigmaal niet juist. Dit gaat ten koste van de schoonheid van onze stad. De ophaalfrequentie zou hiervoor opgevoerd moeten opdat we onze stad schoon en leefbaar houden.

Beter voor Den Helder heeft gerealiseerd dat er gedurende het belastingjaar een teruggave mogelijkheid van de afvalstoffenheffing is, wanneer er gedurende dat jaar een meerpersoonshuishouden in een eenpersoonshuishouden verandert.

Beter voor Den Helder zal ervoor waken dat de Helderse burger niet op extra kosten zal worden gejaagd wanneer de HVC haar contractuele verplichtingen, om wat voor reden, niet na kan komen.

 2.2       Haven | de haven in ontwikkeling!

Beter voor Den Helder kon een structurele aanslag op het gemeenschapsgeld, ten behoeve van Port of Den Helder niet meer naar onze inwoners verantwoorden.

Daarom heeft Beter voor Den Helder het voortouw genomen om de Port of Den Helder aan een bedrijfsscan te onderwerpen. De uitkomst van deze scan zal in de komende raadsperiode kenbaar worden. Wat Beter voor Den Helder betreft zal de uitkomst van deze scan openbaar zijn en zal Beter voor Den Helder zich hard maken voor het oplossen van eventueel mogelijke verbeterpunten. Beter voor Den Helder is er van overtuigd dat we met onze haven goud in de handen hebben. Tevens kijken wij met belangstelling uit naar de ontwikkelingen van de Koninklijke Marine.

2.3       Beroepsvisserij
De visserij is de afgelopen jaren onderhevig geweest aan zeer goede, maar ook zeer zware en slechte jaren. Allerlei wetten en regelgevingen, dure olieprijzen en verbod op puls visserij hebben vele reders de das om gedaan. Met als gevolg dat de visserij als “underdog” in de haven wordt gezien en behandeld.

Beter voor Den Helder zal zich inzetten voor het behoud en uitbreiding van de activiteiten van de beroepsvisserij- in onze haven. Belangrijk is dat de vingerpier en de visafslag behouden blijft voor de visserij!

  2.4       Cruisehaven

Beter voor Den Helder zal zich in blijven zetten om deze toeristische poot in Den Helder op te zetten.

In de afgelopen jaar hebben wij hierover afzonderlijke oriënterende gesprekken met Port of Den Helder, de Marine en een maritiem logistieke dienstverlener gehad. Hierbij is geconstateerd dat de kade behoefte van de marine hierin bepalend zal zijn. De marine is hiervan afhankelijk van defensie. Wij zijn in afwachting.

2.5       Lokale ondernemers
Beter voor Den Helder gelooft in de kracht van ondernemers die hun nek durven uit te steken in Den Helder. De ondernemers maken de economie in de stad en creëren innovatie, groei en werkgelegenheid. Wij zijn van mening dat de gemeentelijke organisatie de ondernemers moet gaan faciliteren, om de economische functie en om de behoeftes van de ondernemers van deze stad centraal te zetten.

Beter voor Den Helder zal zich daarom de komende vier jaar nog scherper gaan inzetten voor het ‘ja, mits’ principe, om goede initiatieven van ondernemers te versnellen, en niet te laten struikelen over bestaande regelgeving (lange wachttijden). Afgelopen jaren is gebleken dat bij steeds meer aanbestedingen Helderse ondernemers minimaal of niet werden uitgenodigd om in te schrijven op een opdracht.  Deze opdracht werd dan aan ondernemers van buiten Den Helder gegund. Er wordt nu alleen gekeken naar prijs en niet naar de maatschappelijke rol welke Helderse ondernemers vervullen in Den Helder. Verder dient er ook gekeken te worden naar b.v. het CO2 probleem. Ondernemers van buiten rijden elke dag vanuit hun woonplaats vice versa naar Den Helder. Om deze redenen wil Beter voor Den Helder dat ook de lokale ondernemers bij aanbestedingen uitgenodigd worden en dat zij bij marktconforme offertes een voorkeurspositie op basis van maatschappelijke rol zullen krijgen.

2.6       Toerisme. Den Helder aan Zee!

Toerisme is voor Den Helder een belangrijke en potentieel economische pijler. Er zijn echter wel wat obstakels om dit te realiseren. Hoe kunnen we deze obstakels wegnemen??

Wat Beter voor Den Helder betreft breken we het kustpact en het Duinzoomplan open, opdat we de ruim 7 km lange stranden van Den Helder gaan benutten voor het toerisme. Momenteel mogen er nog geen nieuwe strandpaviljoens en/of huisjes geplaatst worden.

Drukbezochte stranden moeten met kleine strandhuisjes uitgebreid worden om het voor de toeristen of de doorgewinterde strandganger mogelijk te maken langer op het strand te verblijven. Ook de mogelijkheid van nieuwe strandpaviljoenen is haalbaar. De ontwikkeling van het strand staat al jaren stil onder druk van het kustpact. Er zijn bij de drukbezochte strandopgangen veel te weinig mogelijkheden om al dan niet beveiligd de fiets of scooter te parkeren. Daarnaast zal het mogelijk moeten blijven om op een rustig stuk strand te blijven genieten door zandkasteeltjes te bouwen, te vliegeren, met de hond te lopen of met je paard langs de branding te draven.

Naast het strand heeft Den Helder nog meer toeristische parels. Denk aan diverse locaties voor vakantiewoningen, mooie duingebieden, diverse musea, Willemsoord, cultureel erfgoed, de Nollen, etc. en horeca. Den Helder is eigenlijk de place to be als je van strand, duinen en zee houdt.  

Den Helder heeft meer toerisme nodig om de economische motor op toeren te houden.

3. Maatschappelijk

3.1       Jongeren
De jongeren in Den Helder weten zelf heel goed wat ze willen bereiken, te vaak moeten zij Den Helder verruilen voor een andere gemeente om hun doelen te bereiken. Dit moet veranderen. Beter voor Den Helder wil de jongeren behouden dit kan alleen als we als gemeente gaan inzetten op meer banen, hogere opleidingen en betaalbare woningen. Over de ellenlange wachttijden en de puntensystemen zullen wij in gesprek gaan met de betreffende wooncoöperaties. Het stadshart is opgeknapt, volop in beweging en daarbij horen jongeren die een gezellige avond veilig op stap kunnen. Den Helder had het ooit allemaal, discotheken en een groot poolcentrum midden in de stad en die tijd willen wij weer terug voor onze jongeren!

Beter voor Den Helder pleit ervoor om specifiek onderwijs ge-ent op baanvervulling in Den Helder te realiseren. Hiertoe hebben wij in de afgelopen raadsperiode o.a. een scholingsfonds kunnen realiseren

3.2       Bestuur
Beter voor Den Helder staat voor bestuurlijk vernieuwing en wenst de ingeslagen weg, welke is opgenomen in het Helders akkoord door te zetten 

Beter voor Den Helder vindt het essentieel dus een vereiste dat sleutelposities, in alle structuurlagen, binnen onze Gemeenschappelijke Regelingen vervuld zullen worden door personen met de juiste competenties en integriteit. Deze vereisten zullen tijdens een sollicitatieprocedure aangetoond dienen te worden. Deze sollicitatieprocedure(s) dienen middels een gerenommeerd headhunting bureau plaats te vinden. Beter voor Den Helder wil de toekomst vormgeven en wij durven buiten het geijkte kader te denken. Wat ons betreft staat dan ook, u de inwoner bij ons op 1!

3.3       Den Helder als ‘vestigingsplaats’:

Beter voor Den Helder heet vakspecialisten, die een bijdrage aan de gemeenschap kunnen leveren, een warm welkom toe. Zowel op de werkvloer als in het sociaal verkeer als binnen ons woningenbeleid.

Beter voor Den Helder zal zich echter verzetten om Den Helder, als sociale opvang gemeente, op de kaart te laten zetten. Hiermee geeft Beter voor Den Helder aan dat voor potentiele aanslagplegers op ons Sociaal Domein in Den Helder geen plaats is.  Dit geldt ook woningzoekenden die geen Helders ingezetenen zijn of geen economische binding met Den Helder hebben

3.4       COA Aanpassen is meedoen!
Voor ons is het belangrijk dat de statushouders  zich zo snel mogelijk aanpassen, het Nederlands zo spoedig mogelijk tot zich nemen opdat zij volwaardig mee kunnen doen in onze stad. De (jongere) vluchtelingen/statushouders die op eigen benen moeten leren staan gaan wij niet in de woonwijken clusteren. Wij sturen aan op projecten met 24 uurs begeleiding vanuit het COA op COA grond. Beter voor Den Helder wil dat de raad hierin vinger aan de pols houdt.

3.5       Duurzaamheid
Voor Beter voor Den Helder zijn economie en duurzaamheid direct met elkaar verweven. Wij streven naar een Helderse economie die in balans is, en dat kan niet anders dan wanneer de economie duurzaamheid hoog in het vaandel heeft.

Beter voor Den Helder wil af van een expansiedrift van windturbines en parken van zonnepanelen.

Beter voor Den Helder is geen tegenstander van zonnepanelen op het dak van woningen en gebouwen.

Beter voor Den Helder wil het inzetten van blauwe waterstof en kernenergie stimuleren.

Beter voor Den Helder zal het verduurzamen van het eigen huis, door gebruik te maken van subsidies, stimuleren.

Beter voor Den Helder is voorstander van het gebruik van kernenergie en wil hiervoor een gedegen onderzoek naar de mogelijkheden op het gebied van technologie en bijbehorende economische- en milieutechnische consequenties laten verrichten.

Beter voor Den Helder zal het college aansporen om zoveel mogelijk subsidie, tbv verduurzaming en kernenergie, vanuit het rijk en de EU  binnen te trekken.

Er moet een gezonde mix komen van wind, zon, gas, waterstof, kernenergie etc.

De consument moet daar financieel en qua comfort zo min mogelijk voor bloeden.

3.6       Veiligheid in het verkeer
Beter voor Den Helder is nog steeds van mening dat de fiets het schoonste, meest gebruikte en efficiëntste vervoermiddel op de openbare weg is. Beter voor Den Helder zal de ontwikkeling van het fietsverkeer, nauwlettend in de gaten houden en zal zich blijven in zetten om de verkeersveiligheid voor deze categorie te optimaliseren. Te denken valt aan aanpassingen van zowel weg, pad of bebording.

Beter voor Den Helder zal ook in de komende raadsperiode doorgaan met het identificeren en evalueren van de Verkeer(on)veiligheid in onze stad.. 

3.7       Inwoners Burgerinitiatieven, Omgevingsrecht & Burgerparticipatie
In 2022 zal, waarschijnlijk, de nieuwe wet Omgevingsrecht van kracht worden. Via het omgevingsrecht is een grote rol voor burgerparticipatie weggelegd. Op deze manier kunt u meer inbrengen bij de plannen met betrekking tot de openbare ruimte. Beter voor Den Helder juicht het dan ook toe als u een goed idee heeft voor uw wijk, buurt of een bepaalde groep. U kunt dan zelf een initiatief starten. Weet u niet waar u moet beginnen dan zal één van onze raadsleden u daarbij graag op weg helpen. Met een Burgerinitiatief is het ook mogelijk een onderwerp op de politieke agenda te plaatsen.

Burgerparticipatie omvat alle vormen van samenwerking tussen u de inwoners en de gemeente Den Helder. Burgerparticipatie is het samen met belanghebbenden ontwikkelen van beleid of het gezamenlijk uitvoeren ervan. . Hierbij zal de gemeente het initiatief moeten nemen om inwoners en organisaties te betrekken bij de voorbereiding van plannen, het beleid of projecten en deze samen met hen te ontwikkelen. Beter voor Den Helder is hier groot voorstander van.

3.8       Julianadorp
In Julianadorp wonen veel jongeren die daar ook graag willen blijven wonen. Deze jonge dorpers moeten daar dan ook kunnen blijven wonen in een sociale huurwoning speciaal voor de starters en niet jarenlang op een wachtlijst moeten staan om dan uiteindelijk toch te vertrekken uit Julianadorp. Ook de oudere bewoners die graag in het dorp willen blijven wonen behoren sneller een seniorenwoning te krijgen dan nu aan de orde is. We zullen dan ook met de wooncoöperaties om tafel moeten om dit te realiseren. De bedrijven in de toeristische sector die willen uitbreiden kunnen op onze steun en medewerking rekenen, wij gaan voor faciliteren binnen de wet en niet voor spijkers op laag water zoeken. Ook staan wij voor de agrarische sector die wil uitbreiden of meer divers wil worden.

In onze toekomstvisie staat een station in Julianadorp. Hiervoor willen wij het gesprek aangaan met de NS/ProRail om hierover te brainstormen. Julianadorp breidt uit en moet de daarbij horende faciliteiten te krijgen.

3.9       Kunst & Cultuur
Het creativiteitscentrum Triade zullen wij de benodigde en toegezegde steun blijven verlenen. Kunst is voor ons als mens, een deel van onze beschaving.  

3.10     Veiligheid

De directe handhavende uitvoering van de veiligheid voor onze inwoners is een overheidstaak. Hiervoor is het blauw (politie) in het leven geroepen. Deze politiefunctionarissen zijn in dienst van de overheid. Nu worden er om verscheidene redenen Buitengewoon Opsporingsambtenaren (BOA’s) ingezet om de taken van het politieapparaat te verlichten. Deze BOA’s zijn echter door het aan hun verleende mandaat beperkt inzetbaar. Bovendien worden de BOA’s door de gemeente betaald. Kort gezegd handhaving wordt deels door de overheid uitbesteed en de gemeente mag het ook nog eens zelf betalen.

Beter voor Den Helder vindt dit de wereld op zijn kop en wil meer blauw op straat en het aantal BOA’s niet uitbreiden.  Tevens vindt Beter voor Den Helder dat de BOA’s door het rijk bezoldigd moeten worden.

3.11     Onderwijs      

Voor jongeren is het belangrijk om te leren dat je met elkaar een democratische samenleving vormt. En dat je met elkaar verantwoordelijk bent voor die samenleving.Dit  leerproces begint natuurlijk al op basisscholen. Zo heeft de overheid het vak Burgerschapsvorming verplicht gesteld, niet alleen in het basisonderwijs maar ook in het voortgezetonderwijs.

Beter voor Den Helder zou het mooi vinden als alle scholen in het basisonderwijs en voortgezet onderwijs de methode ‘vreedzame school en vreedzame wijk’ volgen.

Geïntegreerd in sport, cultuur, welzijn en zorg.  Beter voor Den Helder zet zich nu daarvoor in en ook de komendejaren.

Zorg in het onderwijs hoort ook bij de Vreedzame School en Vreedzame Wijkaanpak. 

Beter voor Den Helder zal zich de komende jaren inzetten om ervoor te zorgen dat jongeren in het basisonderwijs en zeker in het voortgezet onderwijs EHBO cursussen krijgen en leren reanimeren. 

Zo leren jongeren al vroeg dat elkaar helpen de norm is. Beter voor Den Helder geeft jongeren een stem.

Het Helders Perspectief is een onderdeel van het coalitieakkoord waar Beter voor Den Helder zich sterk voor heeft gemaakt. Een onderdeel van dit perspectief is onderwijs. Er zijn veel gesprekken in het onderwijs geweest met als resultaat, het techniek park, Tekpark, op Willemsoord om techniek bij jongeren aanschouwelijk en aantrekkelijk temaken.

Het afgelopen jaar kan in Den Helder de Associate Degree Maritieme Techniek worden  behaald. Daarnaast nemen ruim 40 studenten van Hogeschool Inholland deel aan de kenniswerkplaatsen in Den Helder.

Beter voor Den Helder wilde het HBO onderwijs terug in Den Helder en dat is gelukt.

De komende jaren wil Beter voor Den Helder zich blijven inspannen om de kwaliteit van het onderwijs in Den Helder te optimaliseren. HBO toerisme en een verpleegkundigenopleiding staan op het verlanglijstje.

De komende jaren wil Beter voor Den Helder zich blijven inzetten voor een sterk huisvestingsprogramma. Jonge mensen in Den Helder moeten na schooltijd in goede schoolgebouwen voor- en naschoolse opvang kunnen krijgen.

Het voortgezet onderwijs heeft plannen om te verhuizen en Beter voor Den Helder zal deze plannen ondersteunen. Wij willen dat jongeren deel uitmaken van onze samenleving en dat dit ook zichtbaar is. Deze verhuisplannen passen daarom binnen onze visie.

3.12     Openbaar vervoer bus stimuleren

Het gratis parkeren in Den Helder is een feit. Toch zou Beter voor Den Helder liever zien dat de inwoners van Den Helder wat meer de bus nemen, want dat is beter voor het milieu (CO2 uitstoot). Een oplettende burger zal het ook opmerkt zijn dat er met name in de daluren de bussen amper halfvol zitten. Natuurlijk zijn er de nodige OV-kaarten in omloop waarmee je de kostprijs naar beneden haalt. Beter voor Den Helder wil daarentegen naar Alkmaars model dat zo snel mogelijk de 1 euro dalkaart wordt ingevoerd.

Deze dalkaart is dan geldig doordeweeks tussen 09:00 en 16:00 en na 18:30 uur en in het weekend.

Om elke bewoner van Den Helder hiervan te laten profiteren is het belangrijk dat er door de aanbieder (Connexxion) kritisch naar de prijs Julianadorp – Den Helder wordt gekeken zodat zowel de bewoners van Julianadorp alsmede de vele toeristen voor een schappelijk prijs de bus kunnen nemen. Beter voor Den Helder zal er zorg voor dragen dat een nieuw te vormen college hiervoor in gesprek gaat met Provinciale Staten en Connexxion

Stations:
In Den Helder hebben de reizigers van het openbaar vervoer de keuze bij het in en uitstappen op 2 stations.  Beter voor Den Helder wil binnen beide stationsgebieden deugdelijke ‘inclusieve’ wachtruimtes met toiletvoorzieningen.

3.13     Sport
Sport dient een maatschappelijk doel dat kan worden ingezet om pedagogische doelen te dienen, want via de sportclubs kunnen mensen makkelijker een ingang vinden op de arbeidsmarkt en het helpt ons de inwoners langer fit en mobiel te blijven. Sport helpt mensen uit hun isolement te halen en geeft de mensen hun eigenwaarde terug. Onze mooie sportieve stad is omgeven door water, goed voor de visserij, marine en offshore alsmede toerisme, toch brengt het ons ook gevaar. Iedereen is bekend met de verhalen uit het land over verdrinkingen van kinderen, dit willen wij niet in Den Helder. Beter voor Den Helder is daarom een voorstander van de herintroductie van het schoolzwemmen.

Den Helder kan zich profileren als ‘Sportstad van de Noordkop’. Wij bezitten vele faciliteiten om dit mogelijk te maken. Den Helder heeft een prominente sport-positie in de Noordkop. Denk hierbij aan, tafeltennis, basketbal, zwemmen, judo, kickboksen, zaalvoetbal, atletiek en de vele anderen sporten die bij ons op zeer hoog niveau, en soms zelf het hoogste niveau, worden beoefend. We hebben ervaring met organiseren van nationale en internationale evenementen. Beter voor Den Helder wil Den Helder, zowel als in de regio als nationaal en internationaal, presenteren als de Sportstad en zal zich hier dan ook voor inzetten.  Wat Beter voor Den Helder betreft gaat, hiervoor de OZB voor de sportverenigingen omlaag om sportverenigingen de mogelijkheid te bieden te investeren in duurzame ontwikkelingen aan de gebouwen, maatschappelijke activiteiten te ontplooien en lidmaatschap betaalbaar te houden. Beter voor Den Helder is van mening dat sport er voor iedereen is. Beter voor Den Helder zal trachten om talent, in de breedste zins des woord, te stimuleren.

Beter voor Den Helder zal zich hard maken dat accommodaties van sportverenigingen naar huidige eisen en normen worden aangepast of nieuw gebouwd en in samenwerking met de verenigingen er een op maat gemaakte accommodatie wordt gerealiseerd.

Topsport en semi-topsportzijn belangrijk voor een gemeente en dienen diverse doelen. Denk hierbij aan Citymarketing, trots gevoel bij inwoners die zich graag identificeren met topsporters en internationale en nationale prestaties motiveren en stimuleert jonge sporters om het hoogst haalbare na te streven.

Beter voor Den Helder zal zich inzetten om topsport en semi -topsport te ondersteunen en daardoor ook in Den Helder te borgen.

3.14     Veteranen dag
Beter voor Den Helder heeft de Veteranen van Den Helder hoog zitten en wij zullen er dan ook zorg voor dragen dat de Veteranen dag in Den Helder een jaarlijks terugkerende dag blijft!

3.15     Ziekenhuis:
Het profiel van het ziekenhuis in Den Helder is duidelijk beschreven en krijgt financiële steun van de overheid en de zorgverzekeraars.

Locatie profiel:

 1. Versterken spoedzorg.
 2. Zorgen voor avond, nacht en weekenddiensten voor alle specialisme.
 3. Kno, longen, maag, darm en leverziekten, ogen en urologie dienst op afstand mogelijk. Dat wil overigens niet zeggen dat bij aandoeningen bij deze specialismen de patiënten met een ziekenwagen naar Alkmaar moeten reizen om enkele uren later met de trein weer terug te moeten keren. Behoud van een goed werkende Intensive Care. Op dit moment is de Intensive Care afgebouwd naar Medium Care. Dit is een degradatie van een eens zeer goed werkende Intensive Care. Hartbewaking werkt nog steeds niet optimaal.
 4. Locatie profiel moet meegaan met innovatie in de zorg
 5. Klinische en poliklinische capaciteit op niveau 2016 (heden fors gedaald)
 6. Het aanstellen van een directeur in het ziekenhuis Den Helder, die lid is van de Raad van Bestuur Noordwestziekenhuisgroep zal meer leiderschap in ons “Gemini” kunnen bewerkstelligen.

 

Beter voor Den Helder zal zich inspannen om het leiderschap van ons “Gemini” weer in huis te halen en het zorgpersoneel uit te breiden.

Tekort aan personeel moet aangepakt worden door een diversiteit aan oplossingen:

 • Aanbieden van vrijwillig preventief onderzoek/AGC (algemene gezondheid check aan het personeel).
 • Verlagen ziekteverzuim door meer aanwezigheid van de directie op de werkvloer (dus niet alleen managers).
 • Adequaat inzetten ICT om de werkdruk te verlagen.
 • Analyseren trend van exitgesprekken en plan van aanpak.
 • Aanstellen 4de lid raad van bestuur in Den Helder zijnde lid van RvB met een duidelijke en goed afgestemde opdracht. Belangrijk is het rechtstreekse contact met het personeel zodat personeelszaken in Alkmaar meer onder control is.
 • Strakke controle uitstroom specialisten c.q. ontmanteling “Gemini” (longartsen)
 • Controle ambulancevervoer naar Alkmaar en visa versa
 • Maandelijks overleg met specialisten en verpleegkundigen over bezetting “Gemini”.
 • Veilig vervoer spoedeisend ambulance over de N9
 • Regelmatig overleg met hoofd ambulancedienst Den Helder

3.16     Ontsluiting
Groei van Den Helder is sterk afhankelijk van beter en snelle bereikbaarheid.

De huidige infrastructuur naar Den Helder, met name de N9, geeft veelal verkeersoverlast en kent bij beroepsvervoer geen voorkeur. Over het spoor is met de huidige infrastructuur en huidige dienstregeling het geen zekerheid om op tijd op bestemming komen.

Voor het ambulance verkeer, waar de inwoners van Den Helder op aangewezen zijn, speelt een goede infrastructuur een cruciale rol. Immers hiervoor geldt “dat elke seconde telt”.

Een goede bereikbaarheid geeft een enorme positieve impuls op zowel ons sociaal- als maatschappelijk- als economisch belang.

Beter voor Den Helder blijft bij provincie en het rijk aandringen om de aandacht die reeds in de tweede kamer aanwezig is in daden om te zetten.

Beter voor Den Helder zal zich in blijven zetten om het openbaar vervoer middels trein en bus naar en van onze mooie stad te optimaliseren.

3.17     TESO verkeer
Aanhoudende zelfs groeiende ergernis brengt het autoverkeer van en naar Texel met zich mee.

Beter voor Den Helder zal zich inspannen om deze overlast te minimaliseren.

Het ongelimiteerd (kosteloos) parkeren op en rond Willemsoord is een doorn in het oog van menig inwoner. Hier wordt door Texel -gangers veelal gebruik van gemaakt. Auto’s worden hier t.b.v. een bezoekje Texel soms voor dagen/weken geparkeerd.

Beter voor Den Helder zal zich hard maken voor een uitbreiding van de blauwe parkeerzone.

Wij denken hierbij aan de Kanaalweg, Zuidstraat, Binnenhaven, Weststraat en geheel Willemsoord

3.18     Parkeren

Voor Beter voor Den Helder is de herinvoering van de parkeerbelasting niet bespreekbaar.

Beter voor Den Helder is echter wel tegen onbeperkte parkeerduur op parkeerplaatsen die daar niet voor bestemd zijn. Een voorbeeld; Een Texel-toerist die de wagen in de buurt van het TESO tracé parkeert om deze vervolgens na dagen weer op te halen. Beter voor Den Helder wil dit met uitbreiding van de blauwe parkeerzones tegen gaan.

4. Financiën

4.1       Belastingen
Beter voor Den Helder zal zich wederom inzetten voor verantwoorde uitgaven van de gemeente gelden ofwel de uitgaven uit pot “algemene middelen”. De uitgaven uit de pot “algemene middelen” mag de Helderse inwoner niet nodeloos op onkosten brengen. De algemene middelen zijn financiën waarover de gemeentelijke overheid kan beschikken. Deze financiën worden middels belastingen en heffingen opgebouwd. Dit zijn onder andere de onroerendezaakbelastingen, toeristenbelasting, precariobelasting, forensenbelasting, afvalstoffenheffing, rioolheffing en graf en begraafrechten. Beter voor Den Helder acht het niet noodzakelijk om bij verantwoorde uitgaven, van de algemene middelen, de tarieven van de onroerendezaakbelastingen te verhogen.

Beter voor Den Helder zal zich in blijven zetten om onder andere het tarief voor de onroerendezaakbelasting niet te verhogen. Voor Beter voor Den Helder is tevens de herinvoering van de hondenbelasting niet bespreekbaar.

4.2       Externe inhuur
Soms kan je er niet omheen de inhuur van externe. Externe van nu die graag in dienst willen komen van de gemeente behoren die kans te krijgen.  De ambtenaren die kansen durven en kunnen pakken behoren wij op te leiden om op deze manier de kennis in huis te halen en te houden, opdat we de hoge kosten kunnen drukken die een externe nu eenmaal met zich meebrengt

4.3       Follow your money (UW GELD)
De raad moet nog meer in controle zijn om onverantwoorde uitgaves tijdig bij te sturen.

Beter voor Den Helder staat voor het nemen van verantwoordelijkheid, het verantwoord omgaan met gemeenschapsgeld, veiligheid en ondernemersgeest. Een kritische en realistische houding t.o.v. de uitvoering van projecten, besteding van uw geld en het stellen prioriteiten is vandaag de dag zeer noodzakelijk. Een euro kan maar een keer uitgegeven worden.

Beter voor Den Helder zal zich inzetten middels een “follow your money” project om onjuiste of oneigenlijk gebruikte, door de gemeente, verstrekte financiële injecties in welke vorm en voor welke verkrijger dan ook te achterhalen.

Het initiatief van Beter voor Den Helder om de Port of Den Helder onder de loep te nemen was een eerste stap. Maar we zijn er nog niet.

Wij willen waar nodig de overige gemeenschappelijke regelingen en de ambtelijke organisatie op doelmatigheid, doeltreffendheid, kosten-efficiëntie door laten lichten en waken dat de contractuele verplichtingen van gemeenschappelijke regelingen ( bijv. HVC)  nagekomen worden

Beter voor Den Helder, de lokale politieke partij in Den Helder. Beter voor Den Helder gebruikt cookies voor analytische doeleinden, marketingdoeleinden en het bijhouden van gebruikersinstellingen. Door hiermee akkoord te gaan geeft u toestemming om deze cookies op te slaan. View more
Cookies settings
Accept
Privacy & Cookie policy
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active

Privacybeleid Beter voor Den Helder

Dit is het privacy statement betreft de verwerking van persoonsgegevens van Beter voor Den Helder!
Toepasselijkheid
Dit privacy statement is van toepassing op alle privacygevoelige informatie of persoonsgegevens die u aan ons verstrekt, bijvoorbeeld via een inschrijfformulier, contactformulier of bestellingen die u plaatst.
Wij hechten groot belang aan de privacy van onze klanten en betrachten daarom de grootst mogelijke zorgvuldigheid in het behandelen en beschermen van persoonsgegevens. Wij verwerken data overeenkomstig de voorwaarden die daaraan worden gesteld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
Beter voor Den Helder is de verantwoordelijke in de zin van de AVG ten aanzien van de verwerking van uw persoonsgegevens. Dit houdt in dat alleen wij bepalen welke persoonsgegevens worden verwerkt, met welk doel en op welke manier. Wij zijn er verantwoordelijk voor dat uw persoonsgegevens op een behoorlijke en zorgvuldige wijze worden verwerkt in overeenstemming met de AVG.
In dit privacy statement leggen wij uit welke gegevens wij verwerken en voor welke doeleinden ze worden gebruikt.
 
Overzicht persoonsgegevens Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
 • Voor- en achternaam
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 
Doel en grondslagen verwerking persoonsgegevens Door akkoord te gaan met dit privacy statement geeft u expliciet toestemming in de zin van artikel 6 lid 1 sub a van de AVG voor het verwerken van uw persoonsgegevens voor de hierna genoemde doelen. U kunt deze toestemming te allen tijde intrekken. Indien u echter bepaalde gegevens niet aan ons verstrekt of niet door ons laat verwerken, kunnen wij u mogelijk niet goed van dienst zijn.
Indien u ons geen expliciete toestemming heeft gegeven voor het verwerken van uw persoonsgegevens of indien u deze toestemming heeft ingetrokken, kan op de verwerking van uw persoonsgegevens de artikelen 6 lid 1 sub b, sub c en/of sub f van de AVG van toepassing zijn.
Verwerking van uw persoonsgegevens kan in dat geval zonder uw toestemming plaatsvinden, mits dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij u partij bent, dan wel noodzakelijk is voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van Beter voor Den Helder. Daarnaast kan er op ons een wettelijke verplichting rusten om uw persoonsgegevens te verwerken.
Wij verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
 • Het verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is ter uitvoering van onze dienstverlening
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Om goederen en diensten bij u af te leveren
Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.
 
Verstrekking aan derden Wij kunnen uw persoonsgegevens delen met derden als dit verenigbaar is met de hierboven genoemde doelen. Verstrekking aan derden kan noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst die wij met u sluiten, noodzakelijk zijn voor de behartiging van een gerechtvaardigd belang van ons, of noodzakelijk zijn om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting die op ons rust. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Wij blijven verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Buiten de voorgaande situaties verstrekken wij uw persoonsgegevens alleen aan andere derden met uw nadrukkelijke toestemming.
 
Commerciële doeleinden Wij kunnen uw persoonsgegevens gebruiken voor commerciële doeleinden, bijvoorbeeld om u nader te informeren over onze dienstverlening of relevante producten of diensten van zorgvuldig geselecteerde organisaties. U zal in dat geval slechts worden geïnformeerd op het door u geregistreerde e-mailadres middels een nieuwsbrief. Indien u geen informatie over relevante producten of diensten wenst te ontvangen, dan kunt u dit eenvoudig aangeven door op “uitschrijven” te klikken in de ontvangen email.
Uw persoonsgegevens worden door ons ook gebruikt voor marktonderzoek en de optimalisering van onze dienstverlening. Uw persoonsgegevens worden in dat kader geanonimiseerd en zijn dus niet meer tot u herleidbaar.
Uw gegevens worden niet verkocht of gedeeld met derden voor commerciële doeleinden, tenzij u hiervoor uitdrukkelijk toestemming geeft.
 
Cookies
Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. U kunt u afmelden voor deze cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.
Wij maken gebruik van de navolgende cookies:
 • Functionele cookies: dit zijn cookies die noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Dit zijn analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy waarvoor wij geen voorafgaande toestemming van u nodig hebben.
 • Tracking cookies: wij plaatsen geen cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.
 • Google Analytics: op deze website worden cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Beter voor Den Helder gebruikt deze dienst om rapportages te krijgen over de wijze waarop van de website gebruikt wordt gemaakt en de kwaliteit en effectiviteit te meten. Wij maken gebruik van Google Analytics op de wijze die door de Autoriteit Persoonsgegevens is voorgeschreven om te kunnen vallen onder de uitzondering in de cookiewet, waardoor wij geen voorafgaande toestemming van u nodig hebben voor gebruik van Google Analytics. Wij hebben uw IP-adres geanonimiseerd volgens de richtlijnen van de Autoriteit persoonsgegevens.
 
Cookie-instellingen aanpassen en cookies verwijderen Als u niet wilt dat Beter voor Den Helder cookies plaatst op uw apparaat, kunt u het gebruik van cookies weigeren via de instellingen of opties van uw browser. U moet de instellingen van elke browser en elke computer afzonderlijk aanpassen. De onderstaande koppelingen brengen u direct naar de gebruikershandleiding van uw browser.
Chrome Firefox Internet Explorer Safari
 
Google Analytics Via onze website wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben Google wel/niet toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten.
De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google stelt zich te houden aan de Privacy Shield principles en is aangesloten bij het Privacy Shield-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.”
 
LinkedIn, Facebook en Twitter buttons “Op onze website zijn buttons opgenomen om webpagina’s te kunnen promoten (“liken”) of delen (“tweeten”) op sociale netwerken als Facebook en Instagram. Deze buttons werken door middel van stukjes code die van Facebook respectievelijk Twitter zelf afkomstig zijn. Door middel van deze code worden cookies geplaatst. Wij hebben daar geen invloed op. Leest u de privacyverklaring van Facebook respectievelijk van Instagram (welke regelmatig kunnen wijzigen) om te lezen wat zij met uw (persoons)gegevens doen die zij via deze cookies verwerken.”
“De informatie die ze verzamelen wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. De informatie wordt overgebracht naar en door Facebook, Google + en Instagram opgeslagen op servers in de Verenigde Staten.
 
Inzien, corrigeren of verwijderen U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. U heeft het recht op gegevensoverdraagbaarheid (‘dataportabiliteit’) indien wij over digitale persoonsgegevens beschikken die wij óf met uw toestemming verwerken óf verwerken om een overeenkomst die wij met u hebben gesloten uit te voeren. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de digitale persoonsgegevens die wij van u bewaren in een leesbaar computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.
U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar: info@betervoordenhelder.nl
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.
Wij willen u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.
 
Beveiliging Wij nemen beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te beperken. In het bijzonder nemen wij de volgende maatregelen: – encryptie (versleuteling) van digitale bestanden met persoonsgegevens; – beveiliging van netwerkverbindingen via Secure Socket Layer (SSL) technologie; – controle op toegekende bevoegdheden binnen ons bedrijf
 
Contact Wij nemen de bescherming van uw gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via:info@betervoordenhelder.nl
Save settings
Cookies settings